Mejlgade Lab

// FRA TRUSSEL TIL FÆLLES RESSOURCE
- Borgerinitieret klimatilpasning på Nørre Stenbro, som ønsket løftestang for en samlende klimaplan for området.

Projektets formål er at skabe borgerinitieret klimatilpasning, ved i fællesskab at afprøve en række tiltag for lokal regnvandshåndtering på Nørre Stenbro, et af Aarhus’ ældste områder. Tiltagene udvikles i tæt og tværfagligt samarbejde mellem områdets beboere, facilitator, rådgivere, kommune og vandselskab. Projektet tilstræber at skabe øget trivsel og ‘liveability’ for områdets beboere og besøgende gennem gentænkt bynatur og klimatilpasning.

Kontekst
Området omkring det historiske Latinerkvarter, kaldet Nørre Stenbro, beliggende ved Aarhus Havn er særligt udsat i forbindelse med skybrud og tiltagende regnvandsmængder. Dette skaber øget pres på de i forvejen overbelastede og ofte forældede kloakker. Områdets lavtliggende topografi medvirker til yderligere forværring af situationen. Det kræver derfor omgående handling for at undgå fremtidige oversvømmelser på Nørre Stenbro.

Borgerinitieret klimatilpasning
I dag fremstår tiltagende skybrud og regnvandsmængder som en trussel i området med risiko for oversvømmelser og overløb af spildevand fra områdets kloakker. Mejlgade Lab vil sammen med områdets beboere, gennem klimatilpasningsprojektet søge at gentænke regnvand fra at være en trussel, til at blive en fælles ressource. Således søger projektet at skabe grobund for nye fællesskaber, omkring bl.a. nyttehaver, klimabede, genbrug af regnvand til tøjvask og toiletskyl, leg med vand, sociale mødesteder, m.m., alle baseret på borgernes ønsker og tanker. I alle disse tiltag indtænkes genanvendelse af regnvand, for at skabe indbyrdes symbioser og muligheder for områdets beboere. Udover at kunne håndtere regnvand lokalt, vægtes det højt at området også opnår rekreativ merværdi for beboerne. Borgerinvolvering og helhedstænkende klimatilpasning er omdrejningspunktet for projektet.

Primære samarbejdspartnere
Projektet vil indgå som en del af en ønsket klimaplan for området, hvor allerede påbegyndte projekter, bl.a. støttet af Realdania, (Bio Water), Miljøstyrelsen, m.fl. sammentænkes og udbygges, med henblik på at opnå så stor en klima-effekt som muligt.Der er igangsat et tæt samarbejde med Aarhus Vand, Aarhus Kommune og SLA Landskabsarkitekter, og projektet er godkendt som indsatsområde i den kommunale spildevandsplan.

Borgerinvolverings-processen
Der søges midler til tværfaglig innovationsworkshop, ‘mock-ups’ samt idèkatalog med afsæt i borgernes ønsker, som udarbejdes af ekstern rådgiver, med dokumenteret erfaring inden for klimatilpasningsområdet, samt midler til formidling af denne fases resultater.

 

Støttet med 20.000 kr.