Projekt Filter til brændeovn

Brændefyring forurener langt mere med fine partikler end både anlæg, der producerer fjernvarme, og små olie- og naturgasfyrede
kedler. For eksempel er partikeludslippet pr. indfyret energienhed fra husholdningers forbrænding af træ ca. 600 gange større end
udslippet fra kulfyrede kraftværker og ca. 250 gange større end for kraftvarmeværker, der anvender træ og affald.

 

Beløb kr.

25.000

År

2021
Miljø- og energifonden af 2005 er stiftet med det formål at yde støtte til udbredelse og fremme af vedvarende energiformer