Chora Connection

Chora Connection søger her med om støtte til prototypeprojektet Klimavenligt, regenerativt landbrug på dansk jord, der har til formål at udvikle, dokumentere og skalere metoder til opbygning af humuslag og binding af drivhusgasser i den danske landbrugsjord.

Der søges om støtte til metodeoptimering og udvikling af dokumentationsmodeller og -test på udvalgte forsøgslandbrug. Prototypeprojektet Med hjælp fra nye jordbrugsmetoder er det muligt både at genopbygge og øge humuslaget i jorden og derved lagre kulstof- og kvælstofforbindelser, der kunne være blevet til drivhusgasser.

Det anslås, at der kan bindes kulstof svarende til 125 tons CO2 pr. hektar, hvis humusindholdet i jordens øverste 25 cm øges med 5%. Blandt andet derfor mener flere forskere i dag, at der er stort potentiale i at forbedre jordens frugtbarhed, og derved at lagre mere kulstof i jordlaget.

De kulstof-lagrende metoder, der arbejdes med er bl.a.: -

Plantekul/Biochar: Ved denne delvise omsætning stabiliseres kulstoffet i det organiske materiale, hvorefter det kan iblandes dyrkningsjorden og således medvirke til opbygning af jordstruktur, begrænse udsivning af næringsstoffer til miljøet, og bidrage til jordens vandholdende evne i tørkeperioder. -

Reduceret jordbearbejdning eller helt pløjefri dyrkning:Nye teknikker til reduceret jordbearbejdning og helt pløjefri dyrkning – uden anvendelse af pesticider - er under udvikling under danske forhold. Ved almindelig pløjning ”ilter” man jorden, hvorved kulstofforbindelser omsættes og fordamper som klimagasser, i stedet for at blive i jorden og opbygge jordfrugtbarheden. -

Kompost: Nye teknikker til kompostering gør det muligt at stabilisere kulstoffet i det organiske materiale, således at kulstoffet ikke forsvinder op til atmosfæren. - Vedvarende plantedække: Ved at holde markerne under næsten konstant plantedække, sikrer man at der hele tiden er et optag af CO2 fra atmosfæren gennem planternes fotosyntese.

 

Støttet med 15.000 kr.